พว.ปานจันทร์  วัชระ

หัวหน้าฝ่ายประสานการแพทย์


 

  

 

พว.สกุลรัตน์  เงินคำคง


หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พว.ศิรินภา  เสดวงชัย


หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก

 

  

 

 

 

พว.สุภาวิณี  หอมนาน


หัวหน้าแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน