นพ.สัญญลักษณ์  ชิรธนากร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

คุณวุฒิ : 

          

ประสาทศัลยศาสตร์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

รักษาการผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ 

 

ศจ.พญ.ดร.วิจิตรา  อัครพิชญธร


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิญญีวิทยา


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญีวิทยา

หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา

ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา

คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

นพ.พนัส  โสภณพงษ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : 

 

 

  

ศัลยศาสตร์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์
อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี , กาญจนบุรี และกระบี่

 

 

นพ.ศักดา  เนเต็ก


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : 

 

 

 

 

 

ศัลยศาสตร์

 
แพทย์ที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย

 

 

นพ.ปัญญา  สุนทรฐิติ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : 

 

 

 

 

 

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง


แพทย์ที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อดีตหัวหน้ากองศัลยกรรมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

 

 

รศ.พญ.เพชรา  สุนทรฐิติ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : 

 

 

 

 

 

 

 

วิญญีวิทยา

 

แพทย์ที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญีวิทยา

อาจารย์สาขาวิญญีวิทยา

คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

พ.อ.พิเศษ นพ.โสรัฐ  พลชัย                                 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : 

 

 

 

 

 

 

จักษุวิทยา 


แพทย์ที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา

 

 

 

พญ.นัทรมน  บำรุงภักดิ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


 

 

 

 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป


 

พญ.พิมพ์พลอย  วรรณคำ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


 

  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

 

 

 

พญ.สุพิชชา  บึงจันทร์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


 

 

 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

 

 

นพ.ณัฐกรณ์  ขาวละออ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


 

 

 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

 

 

พญ.นิลาวัลย์  โชติชะวงค์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


 

 

 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

 

นพ.ณัฐพัชร์  ธรรมสิริรัตน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :


 

 

 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป